11 Mga tip para sa Pagpapanatiling Ang iyong Teen Healthy sa Camp & College

11 Mga tip para sa Pagpapanatiling Ang iyong Teen Healthy sa Camp & College
11 Mga tip para sa Pagpapanatiling Ang iyong Kabataang Malusog sa Camp & College

Ang mga tao, ang mga silid-aralan, mga aklatan, at mga dining hall, ang mga may kapansanan at ang mga ito ay maaaring maging mas malalim. Gayunpaman, ang mga Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay naglilista ng mga mahahalagang sustansya at pamumuhay na may ilang mga posibleng panganib para sa mga kapansanan.

Alam ng iba na hindi makakaya ang pag-iwas sa walang kapareha. Kapag ang iyong mga paa ay lumalaki mula sa mas malalamig at masalimuot na mga pakikitungo, mga bagay, mga panlasa, at mga sangkap ng kainan, ang mga kagilagilalas na mga sangkap ay mahalaga. Ang mga bug ay maaaring magresulta sa mga pagkakasakit, mga sakit, mga sakit, at mga sintomas na maaaring makuha sa iba't-ibang mga lugar at mga kampo ng tag-init.

Narito ang 11 mga tip na maaaring makatulong sa iyo na ang iyong mga sarili kapag ang mga ito ay mula sa iba pang mga:

Tumuklas ng masyado o matagal na suntok na ito. Bago mag-sign up para sa isang kampo, tingnan ang iskedyul at gumawa ng lahat ng iyong mga kaibigan ng lahat para sa pagpaparehistro. Kung ang iyong pag-aaral ay maaaring magamit sa iba pang mga sangkap, ikaw ay makakakuha ng mas mahusay na paggalang, pagsasamantala, at pag-aaral ng mga instrumento ng mga instrumento.

Sakop sa campus. Kapag naglalakbay ka sa pasilidad sa kolehiyo o kampo, magtanong tungkol sa sentro ng kalusugan ng on-campus. Siguro ay ang iyong sarili kung saan upang pumunta para sa mga kaguluhan o walang hiya.

Magbigay ng impormasyon. Wοrk οf уοur реdiаtriсiаn's οffiсе tο bе surе thаt thе сοƖеgе o саmr's ѕау сеntеr hаs аƖƖ thе nеtе ѕаіtе аrеtmаtiοn аbοut уοur. Kabilang sa mahalagang impormasyon ang:

  • hеаlth insurаnсе dokumento
  • uр-to-dаtе immunizаtiοn rесοrds
  • infοrmаtiοn аbοut сhrοniс hеаlth сοnditiοns
  • mеdiсаtiοn infοrmаtiοn inсluding dοsаgе
  • cοntасt infοrmаtiοn para sa ang рrimаrу саrе рrοvidеr bасk hοmе < Gеt уοur tοn vассинаtеd

. Bagama't ang magandang pakikitungo ay ang unang linyang natanggal sa pagtanggal, ang pagkuha ng nabakunahan ay pantay na mahalaga. Ang ilang mga impeksyon at sakit ay maaaring ihinto sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ang pag-atake ng sakit ay isang kakayahang umalis na hindi sapat ang pagtataguyod ng mga ito. Gayunpaman, maaaring maiiwasan ito. Kung ang mga naninirahan sa mga pansamantalang sinetting ay may iba't ibang mga diskarte, ang mga susi ng mga diskarte, at ang mga ito ay dapat na maging sanhi ng pagkalugi. Mag-click ng mga mensahe para sa mga diseas, Disyembre, reaksyon, at trangkaso.

Maging pisikal.

Pag-uusap sa mga rekomendasyon mula sa Aminado ng Asya ng Mga Rebolusyon, ang mga kampo sa buong magdamag ay muli na ang iyong tinedyer ay nagkaroon ng isang mas mahusay na pakikitungo sa panahon ng oras at sa lahat sa lahat ng mga vacsin. Kapag ang ilang mga pamimingwit ay malusog, ang iyong mga kaibigan ay may masigla na mga problema sa iyong buhay, kabilang ang anumang mga karamdaman, mga pinsala, mga pinsala, mga sintomas, at mga pamamalakad. Kumuha ng paglalagay ulit nang maaga.

Kung kailangan mo ang mga ito ay nangangailangan ng mga nakikitang pagsusuri, sabihin ang ilang segundo kung paano mag-aalala para sa ito. Gayundin wοrk may уουο сοmmuniсаtе may сοƖеgе οr саmр stаff аbοut thеir ассοmmοd. Kung ang iyong mga kaibigan ay nakapagsimula, ito ay lubos na nakakaapekto sa iyong mga kaibigan at ang mga misteryo ay nagsisimula upang lumikha ng isang museo. Ang mga pahayag ay nagpapakita kung sino ang nagpapasiya ng mga pamamalakad at ang mga pamamalakad na nag-uumpisa sa kanilang mga droga. Ang ilan sa mga ito ay nag-aalok ng mga posibilidad na maging mas madali at mas mura sa pamamagitan ng mga ito. Pack smart.

Bukod sa mga damit, kagamitan sa palakasan, mga kagamitan sa paaralan, at iba pang mga pangangailangan, ang iyong anak ay dapat ding mag-empake ng ilang mga item sa kalusugan. Ang pagputok ng mga artikulo at ang mga kit na nakakaapekto sa iyo ay mas kaunti pa. Ang lahat ng mga pasilidad, mga pasilidad ng mga pasilidad, at iba pang mga lugar na maaaring gawin sa anumang lugar ng mga blizzard, stroke, o iba pang mga bagay na kung saan ang iyong anak ay maaaring hindi magaling sa kanila o sa ilang mga oras. Alamin ang mga elemento.

Depende sa lagay ng panahon, ang bata ay sumasalamin sa sunburn sa sunog ng araw at hindi na magagawa upang maiwasan ang anumang bagay. Ang mga ito ay dapat na mag-isip tungkol sa mga nightclub para sa mga tixa at kung paano ang nakakaalam sa kanila. Hindi mo magagawang upang masiguro na ang mga ito ay maaaring maging mas kaunting mga sandali, singsing, o iba pang mga rekord. Exercise

. Ang layunin ng anak na ito ay maghangad na makakuha ng hindi bababa sa 90 minuto ng paggagamot. Ang mga masidhing nakakatakot ay nakakaakit ng masakit at malusog. Ito ay nagpapatibay ng panganib para sa mga kapansanan ng mga sintomas tulad ng mataas na pamimili, na may 2 mga pag-uugali, at iba pa. Tinitingnan ng iyong anak ang ilang bagay na gusto nila, sumasalamin sa pagpapatakbo, pagdaraya, o paglilibot. Makipag-usap sa iyong anak.

Habang ang mga pediatric na ito at ang iba pang mga seryalista ay maaaring magkaroon ng mas malinis na mga bagay na may panganib na posibilidad na masasabing kung sila ay mula sa iba, dapat mong simulan ang pakikipag-usap sa iyong anak bago sila umalis. Makipag-usap sa kanila tungkol sa pag-iwas at pamamahala ng mga sitwasyong ito. Maaari mo ring gamitin ang iyong mga kaibigan.

Kapag ang iyong anak ay nasa bahay, maaari mong kontrolin ang sitwasyon. Ngunit sa sandaling iniwan sila ay maaaring malantad sa malagkit na sitwasyon. Ang lahat ng mga gamot, mga gamot, at iba pang mga bagay ay maaaring maging mas madali kaysa sa iba pang mga bagay ay maaaring mula sa iba. Gustung-gusto na magkaroon ng mas kaaya-aya na mga ideya, mahusay na pakiramdam, at kapansin-pansing.